Centraal Examenreglement Competentiegericht Beroepsonderwijs van Stichting Examens Beauty Branche (STEBB)

De bepalingen die in dit Centraal Examenreglement Competentiegericht Beroepsonderwijs van STEBB zijn vastgelegd, gelden voor de (CREBO gerelateerde) examens voor de competentiegerichte beroepsopleidingen.

Van toepassing op de (deel)examens die worden afgenomen om te controleren of de deelnemers van de beroepsopleidingen voor Junior Kapper en/of Kapper voldoen aan de eisen die gesteld worden in de kwalificatiedossiers die aan de kwalificatie ten grondslag liggen.

Bevat de regels met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens het afnemen van toetsen, het examen of de examenonderdelen – artikel 7.4.8 lid 2 van de WEB -. Bijlage van de Onderwijs- en Examenregeling voor de beroepskwalificatie Junior Kapper en/of Kapper zoals verzorgd door de opleiding. Bevat een overzicht van de samenstelling en achtergrond van de examencommissie.

Het volledige examenreglement kunt u hieronder downloaden.