Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KAPPERSACADEMIE HAIR POINT

Kappersacademie Hair Point hanteert voor al haar workshops en opleidingen Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden. U kunt de inhoud van deze voorwaarden hieronder downloaden. Mochten er naar aanleiding van dit document nog vragen of opmerkingen zijn, kunt u zich wenden tot de administratie via telefoonnummer 070 – 346 57 08.

Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van

Kappersacademie Hair Point, gevestigd te Den Haag

1.1 De algemene voorwaarden consument NRTO zijn van toepassing. Daarnaast gelden de volgende aanvullende bepalingen.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Stichting Kappersacademie Hair Point en een leerling, voor zover partijen hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk afwijken.

2.1 De onderwijsovereenkomst is aangegaan voor de duur van de door de leerling te volgen opleiding en eindigt van rechtswege bij beëindiging van de opleiding zonder dat daartoe opzegging vereist is.

2.2 De onderwijsovereenkomst kan door de leerling alleen tussentijds worden beëindigd door opzegging per aangetekend schrijven. Als aanvangsdatum van de beëindiging geldt de poststempel van het aangetekend schrijven.

2.3 In afwijking op het voorgaande is het wettelijk geregeld dat leerplichtige leerlingen pas definitief uitgeschreven mogen worden, nadat zij een bewijs van inschrijving voor een nieuwe opleiding hebben overhandigd of wanneer zij ontheffing hebben verkregen van de leerplichtambtenaar.

2.4 Bij beëindiging van een dagopleing vervalt de betalingsverplichting na 6 kalendermaanden.

2.5 Bij beëindiging van een avondopleiding vervalt de betalingsverplichting na 3 kalendermaanden.

2.6 De onderwijsovereenkomst eindigt direct bij overlijden van de leerling.

3.1 Deeltijdopleidingen worden afgesloten met een schoolexamen. De Crebo erkende opleidingen worden afgesloten met het landelijk diploma.

3.2 De in de onderwijsovereenkomst overeengekomen onderwijsbijdrage is inclusief de kosten voor het schoolexamen en exclusief de kosten voor de landelijke examens en

Proeves van bekwaamheid. De leerlingen kunnen zich uitsluitend middels aanmeldingsprocedure “Landelijke examens en Proeves van Bekwaamheid Hair Point” aanmelden voor de betreffende examens en Proeves van bekwaamheid.

4.1 De inschrijvingskosten dienen direct bij ondertekening van de onderwijsovereenkomst te worden voldaan.

4.2 De leerling dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s) hebben in geen enkel geval, waaronder begrepen de omstandigheden dat na de inschrijving geen dan wel minder onderwijs is gevolgd, recht op teruggave van de inschrijvingskosten.

4.3 De leerling dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s) zijn de onderwijsbijdrage ook verschuldigd indien de leerling, door welke oorzaak ook, niet aanwezig is geweest tijdens de lesuren.

4.4 De onderwijsbijdrage voor opleidingen tot een deelkwalificatie dienen voor aanvang van de betreffende opleiding volledig door de leerling dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s) te worden betaald.

4.5 De leerling dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger(s) hebben in geen geval recht op teruggave van reeds aan Hair Point betaalde onderwijsbijdragen c.q. termijnen daarvan.

5.1 Indien de leerling aan Hair Point een verklaring van een medicus overlegt, waaruit blijkt dat de leerling wegens ziekte niet in staat was de lessen te volgen, zal Hair Point de leerling in de gelegenheid stellen om de om deze reden gemiste lessen in te halen.

6.1 Hair Point is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de leerling heeft geleden dan wel zal lijden als gevolg van het feit dat de leerling om welke oorzaak dan ook niet in staat zal zijn om de gemiste lessen in te halen. Evenmin is Hair Point in dergelijke gevallen verplicht tot terugbetaling van de onderwijsbijdrage.

7.1 De leerling dient zelf zorg te dragen voor trainingsmodellen, waarmee hij/zij zich op de Proeves van bekwaamheid dient voor te bereiden.

8.1 Tot uiterlijk één maand voor aanvang van de betreffende opleiding, t.w. 1 augustus of 1 januari, kan de leerling zich per aangetekend schrijven kosteloos afmelden voor de opleiding.

8.2 Indien daartoe van de zijde van de leerling niet tijdig wordt overgegaan, zijn de leerling en diens wettelijke vertegenwoordiger(s) hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de ingevolge de onderwijsovereenkomst aan Hair Point verschuldigde bedragen.

9.1 Indien de leerling dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s) in gebreke blijven met de betaling van enig bedrag – welke zij ingevolge de onderwijsovereenkomst aan Hair Point verschuldigd zijn – zullen de alsdan nog door de leerling dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s) aan Hair Point verschuldigde bedragen terstond geheel opeisbaar zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.

10.1 Indien de leerling dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s) met de betaling van hetgeen zij aan Hair Point verschuldigd zijn, na ontvangen van een betalingsherinnering, in gebreke blijven, zijn zij aan Hair Point 1% rente per maand vanaf de datum dat zij in gebreke zijn verschuldigd. Na het verstrijken van de vervaldatum van de factuur zijn de leerling dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s) direct in gebreke, zonder dat daartoe een nadere aanmaning of

ingebrekestelling noodzakelijk is.
10.2 Indien de leerling dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s) niet aan hun verplichtingen voldoen, zijn zij aan Hair Point tevens alle kosten van rechtsbijstand
verschuldigd, die Hair Point dientengevolge terzake van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten moeten maken. Indien Hair Point de incassering van een factuur uit
handen geeft, is de klant direct buitengerechtelijke kosten verschuldigd van 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,-. Voor bedragen tot € 5.000,-
wordt het deel boven € 2.500,- met 10% belast. Voor bedragen tot € 10.000,- wordt het deel boven € 5.000,- met 5% belast. Voor hogere bedragen wordt het deel boven €
10.000,- met 1% belast. Onder gerechtelijke kosten worden ten deze alle kosten verstaan die Hair Point verschuldigd zal zijn aan derden, in het bijzonder aan
incassogemachtigden, gerechtsdeurwaarders en advocaten en procureurs. Tot de kosten van gerechtsdeurwaarders worden in ieder geval gerekend, het salaris, de
voorschotten, de bureaukosten en dossierkosten alsmede de BTW, een en ander tot de bedragen die aan Hair Point in rekening worden gebracht, zelfs voor zover
honorarium betrekking heeft op bijstand in een rechtsgeding alsmede op procureursbijstand door een andere procureur dan de advocaat; partijen sluiten de
toepasselijkheid van artikel 57 lid 5 van het Wetboek van burgerlijke uitdrukkelijk uit.
10.3 Een betaling door de leerling dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s) strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot
voldoening van de op de vordering vallende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. Daarna strekken betalingen tot mindering op de hoofdsom.
10.4 Verrekening van het factuurbedrag met een vordering op Hair Point kan slechts plaatsvinden voor zover de vordering in rechte onherroepelijk is vastgesteld dan wel
door Hair Point uitdrukkelijk is erkend
10.5 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever nimmer gerechtigd enige korting op het factuurbedrag toe te passen.
11.1 De onderwijsbijdrage zal door middel van automatische incasso door de leerling dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s) in termijnen worden betaald. Deze
termijnen zullen voor de eerste van iedere maand in opdracht van Hair Point van de in de onderwijsovereenkomst vermelde bankrekening worden afgeschreven.
12.1 Indien de eerste incasso-opdracht wordt geweigerd zal Hair Point na ommekomst van een week wederom opdracht tot incasso geven. In dat geval wordt de verschuldigde
termijn met een bedrag van € 5,- aan administratiekosten vermeerderd
12.2 Indien de tweede incasso-opdracht wordt geweigerd, zal Hair Point de leerling een aanmaning doen toekomen. In dat geval zal de verschuldigde termijn wederom met
een bedrag van € 5,- vermeerderd worden.
12.3 Indien Hair Point het verschuldigde bedrag niet binnen de in de aanmaning genoemde termijn heeft ontvangen, heeft zij het recht de leerling uit te sluiten van
onderwijs, totdat de nog verschuldigde bedragen volledig door de leerling zijn betaald.
13.1 In geval de bank op verzoek van de leerling dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger(s) het middels de automatische incasso aan Hair Point betaalde bedrag aan de
leerling dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger(s) terugbetaalt, zal Hair Point de leerling dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s) een aanmaning voor het
alsdan nog verschuldigde bedrag doen toekomen.
14.1 De leerling is verplicht het door Hair Point vastgestelde schoolreglement in acht te nemen en op te volgen.
14.2 Hair Point heeft het recht de onderwijsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de leerling herhaaldelijk en na waarschuwing in strijd blijft
handelen met het schoolreglement dan wel weigert gehoor te geven aan, door of namens Hair Point gegeven aanwijzingen en/of opdrachten.
14.3 De leerling zal in dit geval een direct opeisbare boete van € 750,- aan Hair Point verschuldigd worden.
15.1 De leerling dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s) verplichten zich het benodigde materialenpakket en lesmateriaal bij Hair Point aan te schaffen.
15.2 De leerling verplicht zich op het eerste verzoek van Hair Point zijn/haar pasfoto’s en een uittreksels uit het bevolkingsregister, dat niet ouder is dan drie maanden, aan
Hair Point ter hand te stellen.
15.3 De leerling verplicht zich, zich op het eerste verzoek van Hair Point middels paspoort of rijbewijs te legitimeren.
16.1 Hair Point heeft het recht leerlingen uit te sluiten van deelname aan examens of Proeves van bekwaamheid, indien hij/zij tekort is geschoten in de betalingsverplichtingen
ingevolge de onderwijsovereenkomst.
17.1 In geval van beëindiging wordt op verzoek van de leerling dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s) door Hair Point de verleende machtiging tot automatische
incasso herroepen.
18.1 Alle geschillen, welke tussen Hair Point en de leerling dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s) mochten ontstaan zullen worden voorgelegd aan de
geschillencommissie particuliere onderwijsinstellingen welke een bindend advies geeft. Zaken welke niet door de geschillencommissie worden behandeld zullen met
uitsluiting worden gebracht bij de absoluut bevoegde rechter in het Arrondissement, waar Hair Point is gevestigd.
19.1 Bij schriftelijke inschrijvingen of inschrijvingen via internet geldt een bedenktijd van 14 dagen of indien korter, de startdatum van de betreffende opleiding .

Klik hier om de pdf te downloaden

DOWNLOAD ALGEMENE INSCHRIJVINGS-EN BETALINGSVOORWAARDEN
VANKAPPERSACADEMIE HAIR POINT, GEVESTIGD TE DEN HAAG